Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OOSTERHUIS TRAINING & CONSULTANCY | Eigenwijsheid Academy

 

 Artikel 1 – Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Oosterhuis Training & Consultancy | eigenwijsheid academy (hierna te noemen: OTC) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs, inclusief coaching (hierna te noemen: ’Training’).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee OTC een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

 
Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen OTC en opdrachtgever/deelnemer.
2.2. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijfformulier van OTC op de website heeft ingevuld en verstuurd of de inschrijving per e-mail heeft bevestigd.
2.3. Indien OTC de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
2.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door OTC

 
Artikel 3 – Annulering training
3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten.
3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per aangetekend verzonden brief of per door OTC bevestigde e-mail.
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
3.4. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.5. OTC heeft het recht om de Training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden, of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan OTC betaalde bedrag.
3.6. OTC heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door Opdrachtgever OTC betaalde bedrag.

 
Artikel 4 – Betaling
4.1. OTC brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door OTC. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk. Dit is in overleg.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders op de website van OTC wordt vermeld.
4.3. OTC heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. Deze voorwaarde is ook geldig richting opdrachtgever voor maatwerk trajecten. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
4.4. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan OTC in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid | Klachtenprocedure
5.1. OTC spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2. OTC is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5.3. OTC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. OTC is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
5.6. Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
5.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over OTC, diens personeel of voor OTC werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is www.heleneoosterhuis.nl/klachtenprocedure

 

 
Artikel 6 – Intellectuele eigendom
6.1. Het auteursrecht op de door OTC uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij OTC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OTC zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
6.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van OTC berust uitsluitend bij OT